Om os2019-05-07T11:29:26+00:00

Om DMDD A/S

Vi har fokus på sundhedsfagligt validerede nationale IT-løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsnet.

DMDD A/S har specialiseret sig i nationale IT-løsninger og infrastruktur, som anvendes af alle sundhedsvæsnets parter. Vi har mere end 15 års erfaring og unik viden om sundhedsvæsnets mange parter, de mange interesseorganisationer og talrige IT-systemer på sundhedsområdet.

Vi ser os selv som den konsensussøgende samarbejdspartner, som omsætter visionære idéer til lettilgængelig infrastruktur og brugervenlige løsninger, der skaber værdi for borgere og sundhedsprofessionelle.

Historien bag DMDD A/S

DMDD A/S har været med til at udvikle den nationale IT-infrastruktur inden for sundhedsområdet successivt via en række delkomponenter, der naturligt er vokset på skuldrene af de tidligere projekter og infrastruktur. Det repræsenterer en samlet IT-infrastruktur og arkitektur, der er udviklet med udgangspunkt i laboratorie- og almenpraksisområdet.

Firmaet DMDD A/S blev grundlagt i 2003 af fire virksomheder, som hver især har specialiseret sig i udvikling og drift af elektroniske patientjournalsystemer i den primære sundhedssektor i Danmark.

I et samarbejde mellem de fire virksomheder og MedCom Danmark, blev man enige om at afprøve ideen om ”WebReq”, som er et web-baseret laboratorierekvireringssystem til læger, speciallæger og hospitaler i hele Danmark. Dette nye system skulle være et intelligent kommunikationssystem, der kunne lette arbejdsgangene og fjerne den høje fejlprocent, der var i forbindelse med blodprøvetagning rundt omkring i lægehusene og på hospitalerne i landet.

Ved brugen af WebReq har man i væsentlig grad fået reduceret fejlkilder i forbindelse med laboratorierekvirering – glasmærkningen, manuelle registreringer og indlæsninger. Dette sparer både arbejdstimer, penge og man undgår, at patienter skal have taget prøver på ny.

DMDD A/S arbejder fortløbende med udvikling af WebReq og af implementering af nye produkter, der understøtter flere arbejdsgange, processer og flows ude i klinikkerne, – herunder kvalitetssikring og akkreditering af lægepraksis.

Vision

Vi vil være blandt de førende IT-leverandører af nationale portaler med patient- og borgerrettede services, som primært tager sit udgangspunkt i samspillet mellem Sundhedsvæsnet- og de kommunale tilbuds mange aktører og samarbejdspartnere.

Mission

Vi tager grundlæggende udgangspunkt i, at det enkelte menneske, patient eller borger ønsker at tage ansvar for egen sundhed og velfærd.

Muligheden for patientens eller borgerens aktive medvirken i relevante processer har derfor højeste prioritet i vore løsninger.

Inddragelsen af faglighed i alle sammenhænge, evidens og reel værdi for brugerne vægtes højt.

Forretningsetik

At være en førende leverandør på nationale løsninger forpligter.

Vi bestræber os derfor på altid at være den ordentlige og troværdige samarbejdspartner, der bidrager med at skabe det fælles rum, hvor fortsat udvikling og fagligt forpligtende samarbejde med kunden, andre leverandører, sundhedsfagligt personale, professionelle aktører omkring borgeren eller patienten selv, kan trives i åben dialog.

Dette forpligtende samarbejde er forankret i de brugerfora, projekt- og styregrupper, som er tilknyttet de forskellige projekter og leverancer i diverse nationale, regionale og lokale grupper. Aktuelt er vores interessenter således en meget bred skare af organisationer og interessegrupper. Det drejer sig typisk om repræsentanter for Datakonsulenter, personale i lægepraksis, de 5 regioners forskellige kontaktpersoner, læger fra almen- og speciallægepraksis, repræsentanter fra laboratorier, sygehuse, andre sundhedsfaglige aktører, systemleverandører og endelig også MedCom.

Drifts- og udviklingsmål

Igennem de opnåede faste drifts- og udviklingsaftaler ligger der således en række forpligtelser i forhold til den optimale drift- og IT-mæssige sikkerhed i vore løsninger.

Vi vil udvise rettidig omhu gennem en stadig proaktiv indsats og dermed være en førende spiller, når det gælder løbende udvikling i forhold til funktionsmæssige og lovgivningsbetingede ønsker og tilpasninger.

Endelig har vi et ønske om løbende at afprøve og tage ny teknologi ind i processerne for således altid at være i stand til at åbne døre i stedet at skulle agere under snerrende begrænsninger.